Условия конкурса
Приз будет присуждён участнику конкурса, комментарий которого получит больше всех отметок "Нравится" (Like).
Приз может быть присуждён только участнику конкурса являющимся гражданином Израиля и проживающим в Израиле.
Организаторы конкурса имеют право удалить любой комментарий в конкурсе без предварительного сообщения и каких-либо обязательств.
Участник конкурса должен присоединиться к странице Эгед (https://www.facebook.com/eggedru) в Facebook, в противном случае его комментарий не будет учтён.
Конкурс продлится до 8 марта 2014 года.
В случае, если с победителем конкурса невозможно будет связаться из-за его настроек в фейсбук, приз будет присужден участнику занявшему второе место.תקנון פעילות פייסבוק אגד

מבוא
אגד אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן "המבצע" או "אגד") מכריזה על תחרות נושאת פרסים באמצעות הפייסבוק ובעמוד "נחיתה" כפי שתקבע אגד מעת לעת.

פרשנות
השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לזכר ולנקבה, כאחד. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, הכל לפי העניין ולפי הקשר הדברים. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

פירוט הפעילות
אגד תפרסם את דבר קיומה של תחרות נושאת פרסים בקשר ליום האישה הבינלאומי החל בתאריך 8.3.2014, באמצעות אתר הפייסבוק ברוסית של אגד, ו/או בכל אתר אחר לרבות רשתות חברתיות בהן אגד פועלת, לרבות בלוגים אתרים מסוגים שונים וכיוצ"ב, ובאמצעות לינק אשר יפנה לאתר ייעודי אשר הוקם לצורך תחרות זו. הגולשים ("המשתתפים" או "משתתף") יתבקשו להעלות סטטוס ובו שיר קצר במבנה ייחודי כפי שיתואר בעמוד הנחיתה בשפה הרוסית.
העלאת סטטוס והשתתפות בתחרות מותרת לכל אחד. אך הזוכה בתחרות יהיה חייב לעמוד ב2 קריטריונים:
תושב ישראל.
חבר בדף הפייסבוק בשפה הרוסית של אגד.
הסטטוס שזכה לכמות הלייקים הרבה ביותר יהיה הזוכה בפרס הראשון. כמו כן ינתנו פרסים גם למקומות 2-5 התקן זיכרון נייד (דיסק און קי).
מבצע זה יתקיים החל מיום א' ה- 23.2.14 ועד ליום ה'- 8.3.14 בשעה 23:59 שעון ישראל בהעלאת הססטוס, המשתתף מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא זכויות היוצרים, או קיבל את הסכמת בעלי זכויות היוצרים וכי השיר או העלאתו או מתן הרשיון כמפורט להלן אינם מפירים כל דין או זכות של צד ג'. אגד מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש בחומרים שיעלו מעבר לפרסומם המדיה המשתתפת בפעילות.
המשתתף מאשר עוד, כי לא יהיה זכאי לכל תמורה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין חד פעמית ובין בתשלומים, ו/או תמלוגים, בגין העלאת הסטטוס. המשתתף יגן על אגד ועל כל מי מטעמם, וישפה אותם, מיד עם דרישה, מפני כל דרישה, טענה או תביעה, שלו או של כל צד ג', לרבות בקשר עם השתתפותו במבצע ו/או הטקסט שהועלה על-ידו.

תנאי ההשתתפות בתחרות
כל אדם רשאי להעלות סטטוס, זאת בכפוף לעמידתו בתקנון פייסבוק כמו כן נדרש כל גורם המשתתף בתחרות להיות חבר בעמוד הפייסבוק של אגד ברוסית. על מנת לדרג ולהיות זכאי לפרס על הגולש להיות חבר בעמוד הפייסבוק אגד friends בשפה הרוסית. http://www.facebook.com/8march/ ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו.
המבצע נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי המבצע בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לאגד בתקנוניה ו/או על פי כל דין.
אגד שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל משפט מהעמוד ולעורכו בכל דרך ואופן ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או באם המשתתף במבצע עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו במבצע לאלתר וללא כל הודעה נוספת, וכל זכות לפרס או לפרסים מכח השתתפותו, ככל שקיימת, תפקע מיידית. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע. יובהר כי פעילות חריגה אשר יש בה כדי להצביע על נסיון הונאה ו/או חוסר תום לב אשר עלול לעורר חשד, לדוגמא לייקים בכמות העולה על הממוצע הרגיל, עשויה להביא לביטול השתתפותו של אותו מתמודד. במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאית החברה לעצור את המבצע אולם אין היא מחויבת לעשות כן ולמשתתף לא תהא כל טענה בגין תקלות טכניות ו/או כוח עליון שאינם תחת שליטת החברה. המשתתף נדרש להעלות חומר מקורי פרי יצירתו ואין להעלות משפטים ו/או סיפורים פרי עטם של צדדים שלישיים או המוגנים בזכויות יוצרים מכל סוג מובהר בנוסף כי אין להעלות חומרים מכל מין וסוג (לרבות תמונות) חושפניות, אשר עלולות לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בקבוצות אוכלוסיה ו/או שיש בהם טעם לפגם.

חלוקת הפרסים
חלוקת הפרס לזוכי הפעילות תתבצע באופן ובתנאים, כדלקמן:
כפי שצוין בתקנון זה, הזוכה הינו הגולש אשר זכה למספר הלייקים הגדול ביותר, קביעה זו תהא בהתאם לשיקול דעתה של החברה, קביעתה של החברה בדבר זהות הזוכה/זוכים תהיה סופית, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור; רישומי החברה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לתוצאות המבצע. כל מס, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.
החברה תיצור קשר עם הזוכים ע"פ פרטיהם בפייסבוק. ובמקרה והפרטים שמופיעים בפייסבוק לא מאפשרים יצירת קשר עם הזוכים או במקרה של שלא תתקבל תגובה מהזוכים תוך 72 שעות מיום ההודעה על הזכייה יעבור הפרס למקום הבא. הזוכה במקום הראשון יזכה בטבלט Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210.
הזוכים במקומות 2-5 יזכו בדיסק און קי 16GB
החברה רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכל כפי שיקבע על-ידה. הזכות לפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.
לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים שהינם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעלי ערך דומה, ולזוכה במבצע לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדן או כנגד מי מטעמן. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה במבצע לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר.
קטין, יידרש להביא לאגד את הסכמת הוריו לקבלת הפרס האמור ובכתב.
ויתור ופטור מאחריות

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע. כל הזכויות בקשר עם המבצע לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה, אולם אין באמור כדי להקנות לחברה או למי מטעמה זכויות יוצרים בחומר שיפורסם על ידי המשתתף. השתתפות במבצע על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי המבצע. החברה לא תשא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק ישיר, עקיף או תוצאתי לרבות נזקי גוף אשר נגרם למי ממשתתפי המבצע אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במבצע או בכל חלק ממנו. בכל מקרה מובהר, כי תקרת אחריותה של החברה כלפי משתתף תהיה בגובה ההוצאות שהוציא המשתתף על-מנת להשתתף במבצע.

שונות
בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג הפרס, על פי שיקול דעתה המוחלט.
למשתתפים, לרבות לזוכים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעילות של אותו צד.
ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
Ищите женщинуИщите женщинуCherchez la femme
Праздничный конкурс от Эгед

Продолжить

Условия конкурса

Напишите хокку, четверостишие или афоризм про женщину или женщин в общем и целом и выиграйте ценный приз!
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с условиями конкурса.

Призы

Тот из конкурсантов, кто получит наибольшее количество отметок «Мне нравится», выиграет главный приз конкурса — планшет «Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210».
И ещё пять лучших по решению жюри конкурсантов получат в подарок USB-флеш-накопитель «Kingston» 16GB.

Удачи вам — Шерше ля Фам!

Перейти к конкурсу

Продолжить

Конкурс

Специальное мероприятие для клиентов Эгед

Продолжить

Специальное мероприятие для клиентов Эгед

Дорогие женщины! Эгед дарит вам специальную праздничную скидку к Международному женскому дню 8 Марта на продукты ведущей линии дерматологической косметики в Израиле «Sebocalm»!
Для получения скидки распечатайте купон и предъявите его вместе с карточкой «Рав-Кав» компании Эгед в сети магазинов «Суперфарм».

64.90 шек. вместо 101 шек. Распечатать купон Стимулирующий крем-серум
SeboCalm Essence Serum

Ухаживает за кожей и стимулирует действие увлажняющего крема. Концентрированный утонченный крем, насыщает, успокаивает и увлажняет кожу.
99 шек. вместо 201 шек. Распечатать купон Стимулирующий крем-серум Phyto Serum
Благодаря своей нежной консистенции легко впитывается, насыщая кожу, успокаивая и придавая ей нежную шелковистость. Богат облепиховым маслом, придающим мягкость и эластичность коже.
64.90 шек. вместо 96 шек. Распечатать купон Гладкая матовая кожа Calm Triple Light
Для светлой кожи. Эксклюзивная серия SeboCalm Triple представляет новую эру в косметологии и дерматологии - один препарат совмещает в себе три эффективных действия:
Суперфарм
С праздником 8 Марта!

В начало