Приз — бриллиантовое кольцо
Конкурс Stella Artois

Посмотрите и примите участие
Лучший подарок
Чтобы принять участие в конкурсе, посмотрите ролик и напишите, какая существует связь между хорошим пивом и красивыми вещами.

Приз
Победитель конкурса получит в подарок золотое кольцо с бриллиантом стоимостью в 10,000 шекелей, которое можно купить в сети ювелирных магазинов "Padani" (
условия конкурса
).

Бриллиантовое кольцо
Условия конкурса
Приз будет присуждён участнику конкурса, комментарий которого получит больше всех отметок "Нравится" (Like).
Приз может быть присуждён только участнику конкурса являющимся гражданином Израиля и проживающем в Израиле.
Организаторы конкурса имеют право удалить любой комментарий в конкурсе без предварительного сообщения и каких-либо обязательств.
Конкурс продлится до 5 февраля 2014 года.
Итоги конкурса и имя победителя будут опубликованы в течение двух недель сообщением на этой странице по адресу - http://dugriteam.com/stellaartois/
В случае, если с победителем конкурса невозможно будет связаться из-за его настроек в фейсбук, приз будет присужден участнику занявшему второе место.

תקנון פעילות "A Thing of Beauty"

1. הגדרות

"החברה"

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ, ח"פ 511704819, מרחוב שדרות בר לב 5, אזור תעשייה דרומי, אשקלון 78191.

"העוזרת לחברה"

יאנה בביצקי בע"מ, ח"פ 514903228, מרחוב רפאל איתן 1 פ"ת, טלפון: 03-9228532; פקס: 153527782244.

"המשתתף"אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים; (2) אזרח ישראל; (3) רשום ברשת החברתית "פייסבוק" בהתאם לכללי "פייסבוק" ובשם כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו (או בתרגומו המדויק לאנגלית); (5) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים בפלטפורמה. מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתתף במבצע ולא יזכו בפרס.

"דף המותג"

מרכז המדיה החברתית של החברה ברשת החברתית "פייסבוק", שכתובתו:

http://dugriteam.com/stellaartois/

"פלטפורמת המבצע" או "הפלטפורמה"

פלטפורמה אלקטרונית אשר תנוהל ע"י העוזרת לחברה עבור החברה בדף המותג בפייסבוק וכן בכל אחד מהאתרים (כהגדרתם להלן), אשר באמצעותם ניתן, במהלך תקופת המבצע (כהגדרתה להלן), להשתתף בפעילות ולזכות בפרס.

"ה/

\אתרים"

אתרי אינטרנט שדרכם ניתן יהיה במהלך תקופת המבצע, להתחבר לפלטפורמת המבצע ולהשתתף בו, והכל ע"י לחיצה על הבאנר שיופיע בכל אחד מהאתרים הבאים:

www.zahav.ru ;

www.mignews.com ;

www.boti.ru ;

9tv.co.il"המבצע"

פעילות שבמסגרתה יתבקשו המשתתפים להשיב בפלטפורמה על השאלה שתפורסם ("השאלה" ו/או "התשובה" בהתאמה) באופן המקורי והקריאטיבי ביותר. התשובה אשר תענה על האמור, והכל לפי כמות הלייקים ("הלייקים" ו/או "כמות הלייקים" בהתאמה), תזכה את יוצר התשובה בפרס (כהגדרתו להלן).

כל משתתף יכול להשיב לשאלה ללא הגבלה, אולם יודגש, כי פרס אחד בלבד יחולק במסגרת מבצע זה.

יובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל תשובה, בין היתר, אם התשובה כוללת תכנים פוגעניים ו/או היא מפרה זכויות יוצרים. עוד יובהר, כי על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה, לרבות סעיף 9 להלן, הקובע מגבלות על העלאת התכנים. למשתתף אשר נפסלה תשובתו לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם פסילתה."תקופת המבצע" מיום 23.01.2014 בשעה 12:00 ועד ליום 05.02.2014 בשעה 23:59.

שעון העוזרת לחברה הוא השעון הקובע לעניין הפעילות.

החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים או לבטלה באופן מוחלט, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך. עדכונים כאמור יפורסמו בדף המותג בפייסבוק ויוטמעו בתקנון המעודכן אשר יהיה זמין בפלטפורמה."הפרס"

טבעת משובצת יהלום מבית פדני (PADANI) בשווי 10,000 ש"ח*.

החברה תחלק פרס אחד בלבד במסגרת מבצע זה.

מובהר בזאת, כי לזוכה לא תעמוד כל זכות לשנות את זהות הפרס. וכן, מרגע מסירת הפרס לזוכה, לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו, איכותו, טבעו, התאמתו לצרכי הזוכה, ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.

מובהר בנוסף, כי החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את הכמות שתחולק ו/או סוגו ו/או איכותו ו/או כל פרט בו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג.

* שווי הטבעת בהתאם לפרסומי פדני.

"מועמד לזכייה" או "מועמד לזכייה בפרס"

מועמד אחד שתשובתו קיבלה את כמות הלייקים הגבוהה ביותר במהלך כל תקופת המבצע, ואשר עמד בכל תנאי תקנון זה."זוכה"

מועמד לזכייה אשר: (1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (2) לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה; (3) לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה; (4) הוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה; ו- (5) חתם על הטופס המצ"ב בנספח א'.

"התקנון" או "תקנון הפעילות"

הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.2. כללי

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה. התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3. לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או בחירת המועמד לזכייה ו/או כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה בעניין זה תהא סופית, מוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.

2.4 החברה תחלק פרס אחד בלבד במסגרת מבצע זה.

2.4. בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל כמובן גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.3. ההשתתפות בפעילות

3.1. אדם המעוניין להשתתף במבצע יגלוש לחשבון הפייסבוק מכל מחשב או מכשיר טלפון סלולרי חכם, המחובר לאינטרנט, יתחבר לחשבון הפייסבוק האישי שלו, ויגלוש לדף המותג. מובהר בזאת, כי על מנת להשתתף במבצע, על המשתתף להירשם כדין לפייסבוק, ללחוץ על כפתור ה"לייק" (Like) לדף המותג, ולאשר את כניסתו לפלטפורמה ואת מעבר המידע מהפרופיל שלו בפייסבוק אל הפלטפורמה במקום המיועד לכך בדף המותג באמצעות הסימון "Allow" או "Okay".

3.2. מבלי לגרוע מהוראת סעיף 3.1 לעיל, אדם המעוניין להשתתף בפעילות, יוכל לגלוש לכל אחד מהאתרים המנוים בסעיף 1 לעיל, ללחוץ על הבאנר שיופיע בכל אחד מהם ולקבל גישה לפלטפורמה שבה נערך המבצע.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.7 להלן ולמען הסר ספק מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי בכל כניסה למי מהאתרים יופיע הבאנר שדרכו כאמור ניתן לקבל גישה למבצע. בקרות מקרה כזה, למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או כלפי בעלי ומנהלי האתרים.

אם התעוררו כשלים עם החיבור לפלטפורמה, יהיה על המשתתף לבצע כניסה מחודשת לאתר או להיכנס לפלטפורמה באמצעות אתר אחר או לבצע כניסה לפלטפורמה דרך דף המותג שכתובתו מצוינת בסעיף 1 לעיל.

3.3. בכניסה לפלטפורמה, כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות יידרש להצהיר כי מלאו לו 18 שנים. לאחר האישור הנדון, יהא על המשתתף לאשר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל תנאיו, והכל על ידי לחיצה על תיבת הסימון הווירטואלית )"Check Box"( שתופיע בכניסה לפלטפורמה.

3.4. אדם שיעמוד בתנאי סעיף 3 זה (וכן ביתר תנאי התקנון) יוכל להקליד במקום המיועד לכך בפלטפורמת המבצע תשובה יצירתית לטעמו לשאלה אשר תופיע בפלטפורמת המבצע. לאחר מכן יוכל המשתתף ללחוץ על הכפתור הוירטואלי "שלח". יודגש, כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל תשובה ו/או כל תוכן שהועלה ע"י המשתתפים מהשתתפות במבצע, לרבות, על רקע אי עמידתן במגבלות על שליחת תכנים המפורטות בתקנון זה ובדין.

3.5. כמו כן, יידרש המשתתף להזין את פרטיו האישיים, הכוללים, שם מלא בעברית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון תקין ומען ("פרטי הרישום"). יובהר, כי על פרטי הרישום להיות זהים לפרטיו של המשתתף כפי שאלה רשומים ברשת החברתית "פייסבוק". האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה ו/או לעוזרת לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים ו/או על הקלדתם בפלטפורמה, ולרבות בגין אי-קבלת הודעות מטעם החברה עקב כך. הקלדה שלא תכלול נתונים מלאים או מדויקים עלולה לפסול את ההשתתפות במבצע.

3.6. מובהר, כי בנוסף לקבלת תנאי תקנון זה, המשתתף מקבל על עצמו גם את תנאי השימוש של פייסבוק כפי שמפורסמים ו/או יפורסמו על ידם מעת לעת.

3.7. יודגש, כי אין להעלות תשובה של אדם אחר והתשובה חייבת להיות מפרי דמיונו של המשתתף ולא לאיש זולתו. מובהר, כי ככל שהתשובה תהא שייכת לאדם אחר, תהיה רשאית החברה לפסול את התשובה ו/או את המשתתף מהשתתפות במבצע.

3.8. מובהר בזאת, כי הזוכה בתחרות וכן משתתפים אחרים אשר העלו את תשובותיהם, נותנים מראש ובעצם השתתפותם במבצע, את הסכמתם לחברה לעשות שימוש בתשובה כראות עינה ולפרסמה באמצעי תקשורת שונים לרבות - טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט - פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.

3.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציג את התשובות בין היתר בעמוד הפייסבוק שלה.

3.10. לאחר שליחת התשובה כאמור בסעיף 3.4 לעיל, תהא החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן רשאיות להעלות את התשובה לגלריה ייעודית בפלטפורמה ("הגלריה"). החברה רשאית לבחור שלא להעלות תשובה לגלריה או להסיר תשובה מהגלריה בכל שלב שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור. יודגש, כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול תשובות אשר, בין היתר, אינן עומדות במגבלות על שליחת תכנים המפורטות בסעיף 9 להלן.

3.11. החברה תחלק בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת המבצע.4. הזכייה בפרס

4.1. משתתף אחד, אשר קיבל את כמות הלייקים הגדולה ביותר במהלך כל תקופת המבצע מבין כלל התשובות שנשלחו במהלך תקופת המבצע, ואשר עמד בכל תנאי תקנון זה, יהיה מועמד לזכייה בפרס.

4.2. יובהר, כי החברה רשאית לשנות את מספר המועמדים לזכייה בכל עת, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

4.3. יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או כל אדם אחר.

4.4. לאחר שבחרה החברה ו/או העוזרת לחברה את המועמד לזכייה, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחון האם המועמד לזכייה עמד בכל תנאי התקנון:

4.4.1. אם מצאה החברה ו/או העוזרת לחברה, על פי שיקול דעתן הבלעדי, כי המועמד לזכייה עמד בכל תנאי התקנון, הוא יוכרז כזוכה בפרס, ויחולו הוראות סעיף ‏5 להלן.

4.4.2. אם מצאה החברה ו/או העוזרת לחברה, על פי שיקול דעתן הבלעדי, כי המועמד לזכייה לא עמד בכל תנאי התקנון ו/או כי קיים חשד כלשהו כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיבוש התוצאות בדרך כלשהי ו/או בדרך של פריצה לפלטפורמה) – המועמד לזכייה ייפסל ותחתיו יבוא המשתתף שדורג אחריו, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה.

4.5. החברה אינה מתחייבת לבדוק האם המועמד לזכייה עומד בכל תנאי התקנון, וככל שהתקיימה בדיקה שכזו, היא אינה מתחייבת על מהימנותה, נכונותה או דיוקה. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

4.6. הפרס שיחולק במסגרת פעילות זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.5. קבלת הפרס

5.1. במהלך תקופת המבצע ו/או לאחריה, במועדים אשר תבחר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם המועמד לזכייה, על פי הנתונים שנתבקשו להזין בפלטפורמה.

5.2. החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות קיום שיחת טלפון בפועל עמו, וזאת לפחות 3 פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ- 72 שעות. הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות.

5.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה, החברה ו/או מי מטעמה, תתאם, לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס למועמד לזכייה באמצעות שליח או פגישה במיקום ובמועד אשר ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ("הפגישה המתואמת").

5.4. מועמד לזכייה ימציא במעמד הפגישה המתואמת, כפי שזאת תיקבע ע"י החברה ו/או מי מטעמה, במקום שייקבע על ידי החברה ו/או מי מטעמה, תעודת זהות, אשר פרטיה זהים לפרטים שמסר בעת יצירת הקשר עם החברה וכן טופס ההתחייבות כמפורט בסעיף 6.1 להלן.

5.5. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפסול את המועמד לזכייה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, במידה והמועמד לזכייה לא הופיע לפגישה המתואמת לצורך קבלת הפרס כפי שנמסר לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. מועמד לזכייה אשר נפסל לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או סעד כלשהו מהחברה ו/או מי מטעמה.

5.6. ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס הרלוונטי ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, ובכלל זאת פריצה לפלטפורמה או מסירת מידע שגוי) ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אזי ייפסל המועמד, ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו בהתאם לתנאי תקנון זה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי מטעמה.6. הפרס

6.1. מועמד לזכייה יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה המצורף כנספח א'. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה יסרב לחתום על הצהרת הזוכה, הוא ייפסל ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

מובהר, כי קבלת הפרס כפופה לעמידה בכל הוראות תקנון זה ולחתימת המועמד לזכייה בפרס על נספח א'.

6.2. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס (כהגדרת המונח לעיל) ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג, כהגדרתו לעיל.

6.3. יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.

6.4. ידוע למשתתפים כי השתתפותם במבצע זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות במבצע. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

6.5. הפרס שיחולק במסגרת מבצע זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.7. פטור מאחריות

7.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

7.2. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע.

7.3. יובהר, כי החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים לאיכות או טיב הפרס, ואינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס. השימוש בפרס יהיה באחריות הזוכה או היצרן בלבד, לפי העניין, ובהתאם להוראות כל דין, ולזוכה ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר לשימוש בפרס בו זכה.

7.4. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

7.5. החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

7.6. בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

7.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על הפלטפורמה שאינה בבעלות החברה, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת הפלטפורמה כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

7.8. בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות.

7.9. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.8. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

8.1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

8.2. מלאו לו 18 שנים.

8.3. בחירת הזוכה על-ידי החברה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

8.4. המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

8.5. ידוע לו כי החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.9. מגבלות על העלאת תכנים

9.1. בתקנון זה ובסעיף זה בפרט, תוכן הוא כל תוכן שהוא לרבות התשובה לשאלה נשוא תקנון זה המוגדרת בסעיף 1 לעיל.

9.2. המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר לגבי התכנים אותם שלח במסגרת המבצע, כי:-

9.2.1. הוא האדם היחיד אשר הגה וניסח את התשובה.

9.2.2. בכל מקרה שבו אדם אחר הגה וניסח את התשובה, המשתתף מצהיר מפורשות כי לחברה אין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר לתשובה זו וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף.

9.3. המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי ידוע לו שחל איסור מוחלט להעלות לפלטפורמה תוכן המפר כל דין ו/או הסכם ו/או שפרסומו יהווה הפרה של כל דין ו/או הסכם, לרבות תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו להלן: "תוכן אסור"):

9.3.1. הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת;

9.3.2. הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;

9.3.3. הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;

9.3.4. הפרה של דיני הגנת הפרטיות;

9.3.5. הטעיה של צרכן;

9.3.6. פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;

9.3.7. פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;

9.3.8. הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;

9.3.9. שקרי, מטעה או מסולף;

9.3.10. התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים;

9.3.11. לזהות אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

9.3.12. בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;

9.3.13. עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;

9.3.14. עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או העלול לגרום לחברה נזקים;

9.3.15. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל (spam) או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל;

9.3.16. תכנים או הצהרות בעלי אופי פוליטי או תכנים או הצהרות בעלי אופי דתי העלולים לפגוע ברגשות כל אדם.

9.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהחברה ו/או העוזרות לחברה רשאיות, לפי שיקול דעתן, להסיר ו/או לפסול ו/או לא להציג, תוכן אסור שהועלה לפלטפורמה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן בגין כך.

9.5. למען הסר ספק, החברה ו/או העוזרת לחברה יהיו רשאיות לפסול מועמד לזכייה אשר נתגלה כי הזין תוכן בניגוד לאמור בסעיף זה, והכול על פי שיקול דעתן הבלעדי. לא תהיה למשתתף זה כל טענה ו/או דרישה כלפיי החברה ו/או העוזרת לחברה בעניין זה.10. קניין רוחני

המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, כדלקמן:

10.1. התכנים שהעלה במסגרת פעילות זו, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי המשתתף הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וזאת עד להעברתם לבעלות החברה. המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתן כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

10.2. בהעלאת התכנים לפלטפורמה מעביר המשתתף לחברה, ללא תמורה, את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתוכן הזוכה למטרות מסחריות ופרסומיות, מכל מין וסוג, ובכל מדיה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.3. יובהר ויודגש, כי המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בתכנים כמפורט לעיל.

10.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים.

10.5. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.

10.6. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור.

10.7. נוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג' שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים.11. שונות

11.1. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

11.2. המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם במבצע, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים הזוכה ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. כן מצהירי הזוכה כי ידוע להם ששיתוף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה לצורך סיקור מועמדותם ו/או הליך זכייתם בפרס מהווה תנאי עיקרי למימוש הזכייה.

11.3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לפלטפורמה.

11.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם פרס שלא חולק לאחר סיום תקופת המבצע, בכפוף לדין.

11.5. הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק ו/או מי מטעמה בקשר עם פעילות זה.

11.6. ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה.

11.7. למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

11.8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.נספח א'הצהרת הזוכה בפרס

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת כי:

במסגרת מבצע "A Thing of Beauty" של מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ ("המבצע" ו-"החברה", בהתאמה) הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס, כהגדרתו בתקנון המבצע. הריני מצהיר כי קיבלתי את הפרס.

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

הנני מצהיר כי מלאו לי 18 (שמונה עשרה) שנים.

הנני מצהיר ומתחייב כי אני הוא המשתתף אשר הגה וניסח את התשובה לשאלה נשוא תקנון זה וכי לא עשיתי כל שימוש בתוכן אסור כאמור בסעיף 9 לתקנון.

כאמור בסעיף 10 לתקנון המבצע, ידוע לי שברגע שליחת התכנים לחברה, העברתי לחברה את כל זכויותיי הקנייניות בתכנים, ללא כל תמורה.

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

ידוע לי, כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלויזיה, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונותיי ככל שתצולמנה, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.

בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות קבלה ו/או שימוש בפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור.

שם פרטי ושם משפחה

מספר ת"ז

תאריך לידה

כתובת מלאה (כולל יישוב)

טלפון + טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

חתימה

תאריך החתימה

* יש לצרף צילום ת"ז

Я согласен/а с условиями конкурса Не согласен/а
Конкурс Stella Artois