Условия конкурса

Приз выиграют 10 участников конкурса, комментарии которых получaт наибольшее количество отметок «Нравится» (Like).

Приз может быть присужден только участникам конкурса, являющимся гражданами Израиля и проживающим в Израиле.

Организаторы конкурса имеют право удалить любой комментарий в конкурсе без предварительного сообщения и каких-либо обязательств.

Конкурс продлится до 8 марта 2014 года включительно.

В случае, если с одним из победителей конкурса невозможно будет связаться из-за настроек в фейсбук, приз будет присужден участнику, занявшему следующее за место.תקנון– תחרות "המתנה המושלמת ל-8 במרץ"

שם המבצע: תחרות "המתנה המושלמת ל-8 במרץ" ("התחרות").

2. עורכת המבצע: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ח.פ. 51-075355-1 ("סופר-פארם").

תקופת המבצע : 25 בפברואר 2014 – 8 במרץ 2014 ("תקופת התחרות").
הזכאים להשתתף במבצע:
כל גולש אינטרנט אשר ישתתף בתחרות באתר הפעילות http://dugriteam.com/superpharm/ . אין הגבלה במספר ההשתתפויות שיכול לצבור כל לקוח.

5. פרטי המבצע :
כל לקוח אשר ישתתף בתחרות כמפורט לעיל בתקופת המבצע, יופיע בעמוד הפעילות באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו.
לשם השתתפות בתחרות, יידרש המשתתף להיכנס לעמוד התחרות (http://dugriteam.com/superpharm/) באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו.
לאחר מכן יידרש המשתתף לכתוב מה המתנה הכי טובה שהוא העניק לכבוד ה-8 במרץ.


10 הלקוחות אשר תשובותיהם יזכו לכמות ה"לייקים" המירבית במשך תקופת המבצע ועד ליום 8 במרץ 2014 בשעה 23:59, יוכלו לזכות בבושם החדש לנשים של ארמאני SI ("סי") ברקוד מס 3605521816580 כמפורט בנספח "א" לתקנון זה. (בושם אחד לכל זוכה, כלומר יחולקו 10 בשמים סה"כ ). ("הפרסים").
לא יתאפשר כפל זכיות לאותו לקוח ו/או ל-2 לקוחות או יותר מאותה משפחה המתגוררת יחדיו.
קבלת הפרס לזוכה מותנית באימות פרטי המשתתפים באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו, אשר תואמים לפרטים עמם השתתף בתחרות.


6. נציגי סופר-פארם יצרו קשר באמצעות הודעה אישית בעמוד הפייסבוק עם הזוכים לא יאוחר מיום 14 במרץ 2014 או בסמוך לכך. הפרס יישלח לזוכה באמצעות דואר רשום, בתיאום מראש עם נציגי סופר-פארם.


7. היה ולא ניתן לתת את הפרס למשתתף הזוכה בשל אחת (או יותר) מן הסיבות המפורטות להלן, יבוא במקום אותו זוכה, הזוכה הבא אחריו לפי סדר הזכיה:
פרטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.
המשתתף אינו ניתן לאיתור בתוך 5 ימי עסקים ממועד הזכיה.
הזכייה בפרס ו/או ההשתתפות במבצע הושגו בדרכי מרמה.
הזוכה לא הגיב על קבלת הזכיה המזכה בפרס בתוך 30 ימים מיום מתן ההודעה על הזכיה.

הערות:
ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי סופר-פארם וכל חברה הקשורה לה, , "פיליפ חדד", "מגזרים" ובני משפחותיהם. עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי סופר-פארם ברח' שנקר 16 הרצליה ובאתר סופר-פארם באינטרנט (www.super-pharm.co.il). במידה שמי מבין הזוכים לא יממש את זכייתו, מכל סיבה שהיא התלויה בו, הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא עקב כך. הפרס שיחולק לא יהיה ניתן להעברה.
לעורכת המבצע שיקול דעת מוחלט לפסול השתתפות ו/או זכיה ממשתתפים אשר נקטו פעולות בחוסר תום לב בכדי לזכות, וזאת מבלי שלזוכה תהיה זכות פיצוי עקב כך.
עורכת המבצע ו/או חנויות סופר-פארם לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של אתר האינטרנט/פייסבוק ולא ישאו בכל אחריות להפסקות ו/או שיבושים כלשהם במתן איזה מבין השירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר יגרמו ללקוח ו/או למשתתף במבצע כאמור.
האחריות בגין מתן הפרס הינה על סופר-פארם בלבד. עורכת המבצע, חנויות סופר-פארם ומי מטעמם אינם אחראים בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לפרס, לטיבו ולכל הכרוך בו עורכת המבצע ו/או חנויות סופר-פארם לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לכל תקלות דפוס ו/או כל תקלה אחרת שבגינה תימנע מהלקוח מלבצע רכישה בכל חנות מבין חנויות סופר-פארם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו עורכת המבצע ו/או חנויות סופר-פארם אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו לכל מאן דבעי עקב תקלה ו/או טעות כאמור. למען הסר ספק, לאף לקוח ו/או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
עורכת המבצע ו/או חנויות סופר-פארם לא יהיו אחראיות לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או למשתתף במבצע (ככל שיגרם) עקב מימוש הפרס, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או כל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא.


שונות:
כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
עורכת המבצע רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי בדיקת הזוכים, פרסים וזכיות, צורת החלוקה של הפרסים וגודלם ו/או של הזכויות ובלבד שתעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.
כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא (ככל שיהיו), יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם ידרש לכך על פי דין את פרטי הזוכים. עורכת המבצע לא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
פרטי הזכיה וכלליה יהיו כמפורטים בתקנון זה ועל פי אופן הזכיה האמור בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו, ובאם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לעשות כן והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור במבצע.
עורכת המבצע תהיה רשאית לעשות שימוש בהודעת הזכיה לרבות שימוש בשם הזוכה ופרטיו לצרכי פרסום וקידום מכירות. כל משתתף מצהיר ומתחייב כי דבר השתתפותו במבצע ו/או זכייתו לרבות פרטיו האישיים עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים והוא מביע הסכמתו מראש לכך. עורכת המבצע תהא רשאית לבטל זכייתו של משתתף אשר סירב לפרסום של שמו ו/או מקום מגוריו.
השתתפות במבצע ומסירת הפרטים דרך אתר האינטרנט תאפשר לסופר-פארם לשלוח בעתיד הצעות שיווקיות ללקוח ו/או למשתתף במבצע, הכל בהתאם להוראות הדין.

נספח א'

10 בשמים מסוג הבושם החדש לנשים של ארמאני SI ("סי") ברקוד מס 3605521816580 ותיק מתנה ברקוד מס 3605521912220

Идеальный подарок на 8 марта!

Мамы, сестры, дочери, коллеги, прекрасные возлюбленные...

8-го Марта, как обычно, мы спешим преподнести нашим самым дорогим женщинам подарки, которые выразят наше восхищение, любовь и благодарность за те счастливые мгновения, которые они дарят нам, за те тепло и заботу, которыми они нас окружают. Расскажите нам о самом оригинальном подарке, который преподносили или получали к празднику 8 Марта. 10 статусов, которые получат наибольшее количество «лайков», выиграют приз от компании «Суперфарм» — духи от лучших мировых брендов.
Участвовать в конкурсе

Конкурс «Идеальный подарок» (условия конкурса)

10 участников, набравших наибольшее
количество отметок «Нравится» (Like),
получат приз — новый аромат для женщин
Armani Si.

Ассортимент духов ведущих фирм
всего за 199 шек. специально к 8 марта

Мин. запас в каждом филиале – 2 шт. Филиалы, проводящие мероприятие, и информация – по тел. 09-9725151.
До 12.3.2014 или до окончания запаса, более раннее из них. *12 платежей - только при оплате кредитной картой, без процентов и без привязки к индексу цен, согласно уставу кредитной компании, при покупке товаров с розовой этикеткой на сумму свыше 99 шек. в отделе косметики. За содержание рекламы исключительную ответственность несет компания производитель/распостранитель. Сеть оставляет за собой право ограничить объем покупки. Льготы не дублируются.
Каталог товаров